ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

13 ก.ย. 62 เวลา 0930 สวพ.ทบ. จัดประชุมอบรมเทคนิคการประเมินคุณภาพงานวิจัย ในหัวข้อ เรื่อง เทคนิคการประเมินคุณภาพงานด้วยระบบคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพงานวิจัย (ความตรง ความเที่ยง ความเป็นปรนัย), เครื่องมือและเทคนิคการประเมินคุณภาพงานวิจัย และการประเมินประส

13 ก.ย. 62 เวลา 0930 สวพ.ทบ. จัดประชุมอบรมเทคนิคการประเมินคุณภาพงานวิจัย ในหัวข้อ เรื่อง เทคนิคการประเมินคุณภาพงานด้วยระบบคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพงานวิจัย (ความตรง ความเที่ยง ความเป็นปรนัย), เครื่องมือและเทคนิคการประเมินคุณภาพงานวิจัย และการประเมินประสิทธิผลและการนำไปใช้ประโยชน์ โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 อาคาร สวพ.ทบ.