ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

4 ก.ค. 62 เวลา 1000 พล.ต ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงาน OPEN HOUSE “เปิดบ้าน วช. 5G : Change For The Future”

4 ก.ค. 62 เวลา 1000 พล.ต ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงาน OPEN HOUSE “เปิดบ้าน วช. 5G : Change For The Future” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)