ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

13 มิ.ย.62 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยและหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปีกองทัพบก (กผด.ทบ.) ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณารางวัลผลงานวิจัยและหน่วยวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อ

13 มิ.ย.62 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยและหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปีกองทัพบก (กผด.ทบ.) ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณารางวัลผลงานวิจัยและหน่วยวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.