ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

30 พ.ค. 62 เวลา 1030 คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศ จีน โดยนาย รี เคซิง ประธานกรรมการบริษัท นำคณะฯ เข้าพบ ผอ.สวพ.ทบ. เพื่อหารือข้อราชการการความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ ทางทหาร ณ สวพ.ทบ.

30 พ.ค. 62 เวลา 1030 คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศ จีน โดยนาย รี เคซิง ประธานกรรมการบริษัท นำคณะฯ เข้าพบ ผอ.สวพ.ทบ. เพื่อหารือข้อราชการการความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ ทางทหาร ณ สวพ.ทบ.