ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

14 พ.ค.62 เวลา 0930 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เป็นประธานการประชุมพิจารณาความต้องการ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

14 พ.ค.62 เวลา 0930 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เป็นประธานการประชุมพิจารณาความต้องการ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.