ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2 พ.ค.62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์ของ ทบ. (กมย.ทบ.) โดยพิจารณาถึง องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ อำนาจและหน้าที่ ณ ห้องภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

2 พ.ค.62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์ของ ทบ. (กมย.ทบ.) โดยพิจารณาถึง องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ อำนาจและหน้าที่ ณ ห้องภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.