ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

29 มี.ค. 62 เวลา 0830 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ เยี่ยมชม สวก โดยมี คุณ กุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รอง ผอ สวกให้การต้อนรับ เพื่อหารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยพัฒนา

29 มี.ค. 62 เวลา 0830 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ เยี่ยมชม สวก โดยมี คุณ กุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รอง ผอ สวกให้การต้อนรับ เพื่อหารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยพัฒนา 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รับทราบโจทย์การวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สวก