ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

28-29 มี.ค. 62 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะกรรมการฯ ทบ. เข้าร่วมทดสอบและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มม. แบบ แอล 70 ณ สนามยิงปืนใหญ่ เขาพุโลน ศป.จว.ล.บ.

28-29 มี.ค. 62 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะกรรมการฯ ทบ. เข้าร่วมทดสอบและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มม. แบบ แอล 70 ณ สนามยิงปืนใหญ่ เขาพุโลน ศป.จว.ล.บ.