ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. ประธานคณะกรรมการ กวป.ทบ. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ กวป.ทบ. ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สกอ. ระหว่างวันที

7 ม.ค.62 เวลา 0800 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. ประธานคณะกรรมการ กวป.ทบ. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ กวป.ทบ. ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สกอ. ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค. 62 ณ ห้องภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.