ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

21 ธ.ค. 61 เวลา 0830 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะกรรมการฯ ทบ. เข้าร่วมทดสอบและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มม. แบบ แอล 70 ในที่ตั้งปกติ ณ ปตอ. พัน.5

21 ธ.ค. 61 เวลา 0830 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะกรรมการฯ ทบ. เข้าร่วมทดสอบและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มม. แบบ แอล 70 ในที่ตั้งปกติ ณ ปตอ. พัน.5