21 พ.ย. 61 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 และเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกิจกรรมส่งเสริมและส

21 พ.ย. 61 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 และเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร วท.กห. โดยมี พล.ต.ธนภูมิ ดวงแก้ว นวพ.วท.กห. เป็น หน.คณะกรรมการ ฯ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.