ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

13 พ.ย. 61 พลตรี ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พร้อมคณะ ร่วมรับเสด็จพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จงานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จัดระหว่าง 12-13 พ.ย.61) พร้อมท

13 พ.ย. 61 พลตรี ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พร้อมคณะ ร่วมรับเสด็จพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จงานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จัดระหว่าง 12-13 พ.ย.61) พร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกให้แก่ หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมจัดงาน และเสด็จทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการ ณ หอสมุดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ในการนี้มีผลงานวิจัยและพัฒนาทางทหารและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารร่วมจัดแสดง รวม 4 ผลงาน 1.โต๊ะทรายเสมือนจริงดิจิตอล กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 2.โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีออนไลน์ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
3.โครงการวิจัยพัฒนาการฝึกสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรมการสัตว์ทหารบก
4. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ ของกองทัพบก : กรณีศึกษาของปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ปบค. 95 ขนาด 105 มิลลิเมตร แบบ M101 A1 (ปรับปรุง) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ โรงเลี้ยง นนร. รร.นายร้อย จปร.