ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

25 ต.ค.61 เวลา 10.00-12.00 น. พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการฯ รอบ 6 เดือน. โครงการการพัฒนาระบบควบคุมการยิงเพื่อการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร. แอล 70. ณ บ.ฮิกส์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด จ.ส

25 ต.ค.61 เวลา 10.00-12.00 น. พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการฯ  รอบ 6 เดือน. โครงการการพัฒนาระบบควบคุมการยิงเพื่อการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร. แอล 70. ณ บ.ฮิกส์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด  จ.สมุทรปราการ