ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

14 ก.ย. 61 เวลา 1100 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ร.ต.หญิง อาภารัตน์ เจียจวบศิลป์ และ จ.ส.ท. สันติประชา ขวัญชุม ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

14 ก.ย. 61 เวลา 1100 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ร.ต.หญิง อาภารัตน์ เจียจวบศิลป์ และ จ.ส.ท. สันติประชา ขวัญชุม ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.