ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

28 ส.ค.61 เวลา 1300 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สกอ.

28 ส.ค.61 เวลา 1300 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สกอ. และให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดผู้แทนหน่วยเป็นนายทหารประสานโครงการ เพื่อให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก และประสานงานกับหน่วยของ ทบ. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.