ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

21 ส.ค. 61 เวลา 0900 – 1200 พ.อ. ก้อง ไชยณรงค์ ผอ.กมฐ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะฯ ทดสอบและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มม. แบบ แอล 70

21 ส.ค. 61 เวลา 0900 – 1200 พ.อ. ก้อง ไชยณรงค์ ผอ.กมฐ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะฯ ทดสอบและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มม. แบบ แอล 70 ที่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ รักษ์ศิริ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ ณ ปตอ.1 พัน.5