ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

6 ส.ค.61 เวลา 1300 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) ร่วมคณะผู้เข้ารับการอบรมวิจัยเชิงปฎิบัติการและเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

6 ส.ค.61 เวลา 1300 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) ร่วมคณะผู้เข้ารับการอบรมวิจัยเชิงปฎิบัติการและเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี