ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2 – 3 ส.ค.61 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ ทบ. ประจำปี 61 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ ทบ. ประจำปี 61 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ส.ค.61 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ