ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

23 - 26 ก.ค. 61 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการวิจัย การบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร และให้มีทักษะการเขียนคำขอโครงการวิจัย ประจำปีงบ

เมื่อวันที่ 23 - 26 ก.ค. 61 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการวิจัย การบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร และให้มีทักษะการเขียนคำขอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี :Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC) ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จว.ร.ย.