ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

14 มิ.ย.61 เวลา 0900 - 1200 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในการประชุมหารือความต้องการในการใช้งาน Application เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้งานบน Smart Phone และ Tabletณ ห้องประชุมภูมิปัญญา1 ชั้น 4

14 มิ.ย.61 เวลา 0900 - 1200 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในการประชุมหารือความต้องการในการใช้งาน Application เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้งานบน Smart Phone และ Tablet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ, เพื่อปรับปรุงแก้ไข การพัฒนา application หรือ Feature Function ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของหน่วยผู้ใช้สูงสุด และเผยแพร่ขยายผลความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานทางทหารภายใต้การดูแลของ สปร.ทบ. โดยมีผู้แทนหน่วยที่รับผิดชอบทางฝ่ายอำนวยการ 6 หน่วย ได้แก่ กองทัพภาคที่ 1- 4, กส.ทบ. และ กร. เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4