ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

15-18 พ.ค.61 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน เปิดการสัมมนา "การพิจารณาปรับปรุงคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพบก(กมย.ทบ.) และแนวทางการพิจารณายุทโธปกรณ์มาใช้ใน ทบ.

15-18 พ.ค.61 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์  เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการสัมมนา "การพิจารณาปรับปรุงคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพบก(กมย.ทบ.) และแนวทางการพิจารณายุทโธปกรณ์มาใช้ใน ทบ. เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย รวมทั้งสอดคล้องและเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจาก กรมฝ่ายเสนาธิการ กรมฝ่ายยุทธบริการ หน่วยการศึกษา และหน่วยเหล่าสายวิทยาการ จำนวน 65 นาย ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จว.พระนครศรีอยุธยา