ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

8 พ.ค.61 เวลา 1300 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมสู่ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับกำลังพล กองทัพบก

8 พ.ค.61 เวลา 1300 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมสู่ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับกำลังพล กองทัพบก โดยมี Mr.Matthais Hoffrichter และ
ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 สวพ.ทบ.