ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

7 พ.ค.61 เวลา 1030 - 1130 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบรูณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะ สวพ.ทบ. และ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพบ พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง ผบ.นปอ.

7 พ.ค.61 เวลา 1030 - 1130 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบรูณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะ สวพ.ทบ. และ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพบ พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง ผบ.นปอ.และ นำเสนอผลการดำเนินงานและผลการทดสอบของโครงการวิจัย "การพัฒนาระบบควบคุมแบบปิดของเซอร์โวมอเตรอ์เพื่อทดแทน มอเตอร์ ไฮดรอลิคส์ กรณีศึกษา : ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของมุมทางสูงและทางทิศของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70 " ซึ่งได้ดำเนินงานวิจัยแล้วเสร็จ และผ่านการทดสอบสมรรถนะในระยะที่ 1 ตามมาตราฐานการทดสอบ ของ กองทัพบก เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุม 2 บก.นปอ.