ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

3 พ.ค.61 เวลา 0900 - 1200 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน การประชุมหารือ เรื่อง การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ ทบ. ประจำปี 61

3 พ.ค.61 เวลา 0900 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน การประชุมหารือ เรื่อง การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ ทบ. ประจำปี 61 เป็นการคัดเลือกผลงานวิจัยที่คิดค้นขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักประดิษฐ์ของกองทัพบก ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา1 ชั้น 4