ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2 พ.ค.61 เวลา 0930 – 1200 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุม เรื่อง“การวิจัยระบบ UAV เพื่อนำมาใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการของ ทบ.”

2 พ.ค.61 เวลา 0930 – 1200 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุม เรื่อง“การวิจัยระบบ UAV เพื่อนำมาใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการของ ทบ.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยก.ทบ., ขว.ทบ. ศบบ., ศร., ศม., ศป., พล.ป., ศสพ. และ ขกท. เพื่อให้ได้งานวิจัยที่ตรงกับความต้องการในการใช้งานและภารกิจของหน่วยให้มากที่สุด ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา1 ชั้น 4