ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

27 เม.ย.61 เวลา 1300 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) พร้อมคณะ เข้าร่วมติดตามประเมินผลโครงการทุนพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพบกและการป้องกันประเทศ ปี 60

27 เม.ย.61 เวลา 1300 พ.อ.ชูเกียรติ  ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) พร้อมคณะ เข้าร่วมติดตามประเมินผลโครงการทุนพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพบกและการป้องกันประเทศ ปี 60  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนชุดหมุนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานให้ใช้ของระดับอุตสาหกรรมที่สามารถจัดหาได้ง่าย : กรณีศึกษา ปตอ.40 มม. แอล 70 ของ รศ.สัญญา  มิตรเอม ณ ห้องประชุม 1 บก.พล.ปตอ.