ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

27 – 28 มี.ค. 61 เวลา 0900 – 1600 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุม กวป.ทบ.ครั้งที่ 4/61 ห้องประชุมภูมิปัญญา1 ชั้น 4

 27 – 28 มี.ค. 61 เวลา 0900 – 1600 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุม กวป.ทบ. ครั้งที่ 4/61 เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร จำนวนทั้งหมด 13 โครงการ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา1 ชั้น 4