ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

22 มี.ค.61 เวลา 1030 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ระหว่าง กองทัพบก โดย พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ.และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดย คุณรุจิรา ริมผดี ผอ.สวพส.

22 มี.ค.61 เวลา 1030 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ระหว่าง กองทัพบก โดย พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ.และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดย คุณรุจิรา ริมผดี ผอ.สวพส. เพื่อการบูรณาการด้านการวิจัยทางการเกษตร และด้านการทหาร และส่งเสริมไปสู่การผลิต ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ. กรุงเทพฯ