ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2 มี.ค.61 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมสู่ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับกำลังพล กองทัพบก โดยมี ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมภูมิปั

2 มี.ค.61 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมสู่ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับกำลังพล กองทัพบก โดยมี ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 สวพ.ทบ.