ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

22 ก.ย. 60 เวลา 1500 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ. ระหว่าง ทบ. โดย พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. และ มธ.โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ ซึ่ง ศจ.ดร.สมคิด. เลิศไพฑูรย์. อธิการบดี มธ. เป็นผู้ลงนาม

วันที่ 22 ก.ย. 60 เวลา 1500 #พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ. ระหว่าง ทบ. โดย พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. และ มธ.โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ ซึ่ง ศจ.ดร.สมคิด. เลิศไพฑูรย์. อธิการบดี มธ. เป็นผู้ลงนาม
 ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มธ ท่าพระจันทร์