ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ 15 กันยายน 2560 สวพ.ทบ.จัดงานเสวนา หัวข้อ “#การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ทางทหารสู่การผลิตใช้งาน”

วันที่ 15 กันยายน 2560 สวพ.ทบ.จัดงานเสวนา หัวข้อ “#การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ทางทหารสู่การผลิตใช้งาน” ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม สวพ.ทบ. ชั้น 5 เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศมาประยุกต์ใช้กับกิจการทหาร อันเป็นการสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยมีวิทยากรได้แก่
#รศดรชิตเหล่าวัฒนาผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
#ผศดรปูมยศวัลลิกุลอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลการบินและอวกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
#ดรทรงพลองค์วัฒนกุลรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล
#พันเอกปกฤษฏิ์เครือเนตรผู้บังคับการหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดกรมสรรพาวุธทหารบก