ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ 30-31 ส.ค.60 พล .ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. /ประธาน กผด.ทบ.เป็นประธานในการประชุมพิจารณาผลงานวิจัยและหน่วยวิจัยดีเด่นกองทัพบก ประจำปี 2560

วันที่ 30-31 ส.ค.60 พล .ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. /ประธาน กผด.ทบ.เป็นประธานในการประชุมพิจารณาผลงานวิจัยและหน่วยวิจัยดีเด่นกองทัพบก ประจำปี 2560 ณ หัองภูมิปัญญา ชั้น 4