ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

25 พ.ค. 64 พ.ท.หญิง สิริกาญจน์ เสนานุรักษ์ น.กง.สวพ.ทบ. เป็นผู้แทน สวพ.ทบ. เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการบัญชีใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ กง.ทบ.

25 พ.ค. 64 พ.ท.หญิง สิริกาญจน์ เสนานุรักษ์ น.กง.สวพ.ทบ. เป็นผู้แทน สวพ.ทบ. เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการบัญชีใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ กง.ทบ.