ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

21 ก.ย. 64 พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ. ร่วมประชุมสำรวจความต้องการวิจัยและพัฒนารถสายพานแบบ M113 ณ พล.ร.2 รอ. ค่ายพรหมโยธี อ.เมือง จว.ป.จ.

21 ก.ย. 64 พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ. ร่วมประชุมสำรวจความต้องการวิจัยและพัฒนารถสายพานแบบ M113 ณ พล.ร.2 รอ. ค่ายพรหมโยธี อ.เมือง จว.ป.จ. โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการตามหลักากรปฏิบัติในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาร่วม ระหว่าง ทบ. กับองค์กร/บุคคลภายนอก โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการจากองค์กร/บุคคลภายนอก พ.ศ. 2551 รวมทั้งให้ข้อพิจารณา/ข้อคิดเห็นในฐานะหน่วยรับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาของ ทบ.